Test Your English
Based on Cambridge English Test.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون ارائه شده در این قسمت سریع و رایگان می باشد.
این آزمون از آزمون تعیین سطح دانشگاه کمبریج اقتباس شده است و پس از پایان آزمون سطح داوطلب را به صورت تقریبی مشخص خواهد نمود
  • 25 سوال چند گزینه ای است.
  • هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • در انتهای آزمون جواب های صحیح را مشاهده خواهید نمود
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
لطفا توجه شود: سطوح مشخص شده در این آزمون تعیین سطح تقریبی بوده و نتایج حاصل شده از آن به عنوان مدرکی برای ارزیابی رسمی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.