Test Your English
Based on Cambridge English Test.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

قبل از شروع آزمون اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
نتایج حاصله در آزمون تعیین سطح علاوه بر نمایش به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد لذا اطلاعات ایمیل معتبر خود را وارد نمایید.